لیست پروژه های اجرایی

 مفتخریم که توانسته ایم با ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در جهت تحقق خواسته ها و رضایتمندی مشتریان گام های موثری برداریم.

 
شرح پروژه سال اجرا نام شهر نام کارفرما ردیف
۳۲حلقه چاه- ۴عددمخزن-۴ایستگاه پمپاژبا ۲۷ عدد پمپ ۱۳۷۸ قزوین آب و فاضلاب استان قزوین ۱
۲ حلقه چاه،۱ عدد مخزن ۱ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۷۹ شال آب و فاضلاب استان قزوین ۲
۴۶ حلقه چاه، ۳عدد مخزن و ۱عدد تصفیه خانه ۱۵ خرداد ۱۳۷۹ - ۱۳۸۵ قم آب و فاضلاب استان قم ۳
۹حلقه چاه- ۳عددمخزن-۳ ایستگاه پمپاژبا ۱۰ عدد پمپ ۱۳۸۰ الوند آب و فاضلاب استان قزوین ۴
۱۵حلقه چاه- ۳ عددمخزن۳ ایستگاه پمپاژ با ۹ عددپمپ ۱۳۸۰ تاکستان آب و فاضلاب استان قزوین ۵
۴حلقه چاه- ۱عددمخزن-۱ایستگاه پمپاژبا ۳ عدد پمپ ۱۳۸۱ بیدستان آب و فاضلاب استان قزوین ۶
۹حلقه چاه- ۲عددمخزن-۳ نقطه شبکه توزیع ۱۳۸۲ تالش آب و فاضلاب استان گیلان ۷
۶حلقه چاه- ۲عددمخزن-۱ایستگاه پمپاژبا ۲ عدد پمپ ۱۳۸۲ بوئین زهرا آب و فاضلاب استان قزوین ۸
۲ عدد مخزن, ۲ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۲ اسماعیل آباد آب و فاضلاب استان قزوین ۹
۵حلقه چاه- ۱عددمخزن-۱ایستگاه پمپاژبا ۳ عدد پمپ ۱۳۸۲ اقبالیه آب و فاضلاب استان قزوین ۱۰
۵ نقطه شبکه ۱۳۸۳ آستانه اشرفیه آب و فاضلاب استان گیلان ۱۱
۱عدد تصفیه خانه آب-۲عدد مخزن-۱ عدد ایستگاه پمپاژ با ۵ عددپمپ و ۴ نقطه شبکه ۱۳۸۳ آستارا آب و فاضلاب استان گیلان ۱۲
۱۶ حلقه چاه،۱ عدد مخزن ۱ عدد ایستگاه پمپاژ و ۳ نقطه شبکه ۱۳۸۴ شهر صنعتی البرز شرکت شهر صنعتی البرز ۱۳
۱۵حلقه چاه- ۵عددمخزن-۳ایستگاه پمپاژبا ۵ عدد پمپ۵ نقطه شبکه توزیع ۱۳۸۴ محمدیه آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴
۱۱ حلقه چاه،۵ باب مخزن, ۲ واحد ایستگاه پمپاژ, ۵ نقطه شبکه و ۳ عدد فشار شکن ۱۳۸۵ آبیک آب و فاضلاب استان قزوین ۱۵
۵  چاه , ۲ مخزن ۱۳۸۵ زنجان آب و فاضلاب استان زنجان ۱۶
۴ حلقه چاه،۱ عدد مخزن ۱ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۶ اسفرورین آب و فاضلاب استان قزوین ۱۷
۱۱ حلقه چاه،۴ عدد مخزن , ۱ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۷ مهریز آب و فاضلاب استان یزد ۱۸
فروش تجهیزات ابزار دقیق ولوازم ارتباطی و کنترلی و اجرای سیستم تله متری آبرسانی به شهرهای شرق گیلان ۱۳۸۸ شهرهای شرق گیلان آب و فاضلاب استان گیلان ۱۹
۵ حلقه چاه،۵ باب مخزن ,۳ عدد ایستگاه پمپاژ ,۱  نقطه شبکه ۱۳۸۷ آشتیان آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۰
۶ حلقه چاه،۲ باب مخزن ۱۳۸۸ غرق آباد و نوبران آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۱
۹ حلقه چاه،۴ باب مخزن ,۳ عدد ایستگاه پمپاژ و ۲ نقطه شبکه ۱۳۸۷ ضیا آباد و خرمدشت آب و فاضلاب استان قزوین ۲۲
۲ حلقه چاه،۱ باب مخزن ۱۳۸۸ فرمهین آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۳
۴ حلقه چاه، ۱ باب مخزن ۱۳۸۸ کمیجان آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۴
۹ حلقه چاه،۴ باب مخزن ,۳ عدد ایستگاه پمپاژ و ۲ نقطه شبکه ۱۳۸۸ بوئین زهر ا و سگزآباد آب و فاضلاب استان قزوین ۲۵
۵ حلقه چاه،۲ باب مخزن ,۱ واحد ایستگاه پمپاژ و ۱ نقطه شبکه ۱۳۸۸ دانسفهان آب و فاضلاب استان قزوین ۲۶
۴ حلقه چاه،۱ باب مخزن و۱ واحد ایستگاه پمپاژ و ۱ نقطه شبکه ۱۳۸۸ شال آب و فاضلاب استان قزوین ۲۷
۸ حلقه چاه،۲ باب مخزن و۱ واحد ایستگاه پمپاژ و ۱ نقطه شبکه ۱۳۸۹ آوج آب و فاضلاب استان قزوین ۲۸
۳ حلقه چاه،۲ باب مخزن و ۱  نقطه شبکه ۱۳۸۹ آبگرم آب و فاضلاب استان قزوین ۲۹
۲ حلقه چاه،۱ باب مخزن ,۱ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۸ ارداق آب و فاضلاب استان قزوین ۳۰
۴ حلقه چاه،۱ باب مخزن ,۱ عدد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۸ محمودآباد آب و فاضلاب استان قزوین ۳۱
۱ حلقه چاه،۱ باب مخزن ,۱ عدد ایستگاه پمپاژ و ۱ تصفیه خانه آب ۱۳۸۸ هندودر آب و فاضلاب استان مرکزی ۳۲
۴ حلقه چاه،۱ باب مخزن ,۱ واحد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۸ کوهین آب و فاضلاب استان قزوین ۳۳
۳ حلقه چاه،۲ باب مخزن ۱۳۸۹ ماهدشت آب و فاضلاب استان البرز ۳۴
۹ حلقه چاه،۱ باب مخزن ۱۳۸۹ کمالشهر آب و فاضلاب استان البرز ۳۵
۱ باب مخزن ۱۳۸۹ رجایی شهر آب و فاضلاب استان البرز ۳۶
۸ حلقه چاه،۴ باب مخزن, ۱ نقطه شبکه ۱۳۸۹ محلات آب و فاضلاب استان مرکزی ۳۷
۴ حلقه چاه،۲ باب مخزن ۱۳۸۹ نیم ور آب و فاضلاب استان مرکزی ۳۸
۴ حلقه چاه،۲ باب مخزن, ۱ نقطه شبکه ۱۳۸۹ شازند آب و فاضلاب استان مرکزی ۳۹
۴ حلقه چاه،۳ باب مخزن ,۱ واحد ایستگاه پمپاژ ۱۳۸۹ پارسیان آب و فاضلاب استان هرمزگان ۴۰
تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین ۱۳۸۹ قزوین آب و فاضلاب استان قزوین ۴۱
۳ حلقه چاه،۱ باب مخزن ۱۳۹۰ آستانه آب و فاضلاب استان مرکزی ۴۲
آبرسانی به رشت , خمام وانزلی , از مخزن سراوان شامل ۹ باب مخزن ,۵ واحد ایستگاه پمپاژ و ۲ نقطه شبکه ۱۳۹۰ رشت – خمام - انزلی آب و فاضلاب استان گیلان ۴۳
۸ حلقه چاه،۲۲ باب مخزن ,۵ واحد ایستگاه پمپاژ  (فاز ۱) ۱۳۹۰ اراک آب و فاضلاب استان مرکزی ۴۴
۳ حلقه چاه،۱ باب مخزن, ۱ واحد ایستگاه پمپاژ ۱۳۹۰ شفت آب و فاضلاب استان گیلان ۴۵
۱ حلقه چاه ،۱ حلقه چاه  فلمن با ۵ پمپ، ۴ باب مخزن, ۱ واحد ایستگاه پمپاژ ۱۳۹۰ منجیل آب و فاضلاب استان گیلان ۴۶
۵ حلقه چاه، ۷ باب مخزن ,۲ واحد ایستگاه پمپاژ, خط انتقال ۱۳۹۱ مجتمع آبرسانی سلفچگان و خلجستان آب و فاضلاب روستایی قم ۴۷
۴ حلقه چاه،۷  باب مخزن ,۴ واحد ایستگاه پمپاژ ۱۳۹۱ مجتمع آبرسانی آران وایثار آب و فاضلاب روستایی تهران ۴۸

احداث  ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های آب و فاضلاب (پروژه های ابنیه و الکترو مکانیکال)

شرح پروژه سال اجرا نام شهر نام کارفرما ردیف
الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ ۱۰۰۰۰ متر مکعبی رضی آباد ۱۳۹۰ رضی آباد آب و فاضلاب جنوب غربی تهران ۴۹
ایستگاه پمپاژ منطقه ویزه اقتصادی سلفچگان ۱۳۹۰ سلفچگان آب و فاضلاب روستایی قم ۵۰
الکترو مکانیکال ایستگاه پمپاژ مخزن حصار سرخ ۱۳۹۰ سلفچگان آب و فاضلاب روستایی قم ۵۱
الکترو مکانیکال مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی صرم ۱۳۹۰ صرم آب و فاضلاب روستایی قم ۵۲
شیر قطع سریع مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی سراوان ۱۳۸۹ سراوان آب و فاضلاب استان گیلان ۵۳
احداث ساختمان ، الکترو مکانیکال و سیستمهای کنترلی ایستگاه پمپاژ باقرشهر ۱۳۹۱ باقرشهر آب و فاضلاب استان تهران ۵۴
احداث ساختمان ، الکترو مکانیکال و سیستمهای کنترلی ایستگاه پمپاژ مهرگان ۱۳۹۱ مهرگان آب و فاضلاب استان قزوین ۵۵
تأسیسات و تجهیزات الکتریکال ایستگاه پمپاژ زمزم ۱۳۹۰ زمزم آب و فاضلاب استان قزوین ۵۶
الکترو مکانیکال مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخزن اک ۱۳۸۸ تاکستان(اک) آب و فاضلاب استان قزوین ۵۷
الکترو مکانیکال و تابلو کنترل ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب قزوین ۱۳۸۶ قزوین آب و فاضلاب استان قزوین ۵۸
الکترو مکانیکال و تابلو کنترل ایستگاه پمپاژ فاضلاب تاکستان ۱۳۸۸ تاکستان آب و فاضلاب استان قزوین ۵۹
الکتریکال و کنترل ایستگاه پمپاژ آب مخزن ۲۰۰۰۰m³ برج ۲ ۱۳۹۰ رشت آب و فاضلاب استان گیلان ۶۰
الکتریکال و کنترل ایستگاه پمپاژ آب مخزن ۲۰۰۰۰m³ برج ۳ ۱۳۹۰ رشت آب و فاضلاب استان گیلان ۶۱
پست پاساژ اصلی مخزن و ایستگاه پمپاژ مخزن ۵۰۰۰ کوثر ۱۳۸۶ کوثر آب و فاضلاب استان قزوین ۶۲
پست باساژ اصلی و داخلی ایستگاه پمپاژ و مخزن آب ۱۳۸۶ کوثر آب و فاضلاب استان قزوین ۶۳
مجموعه بانک خازن به صورت دو بانک جداگانه با ظزفیت  ۲*۲۰۰kvar در ایستگاه پمپاژ آب آبیک ۱۳۸۵ آبیک آب و فاضلاب استان قزوین ۶۴
تابلوهای اصلی و شبکه ژنراتور و MCC و کنترل اتوماتیک ایستگاه پمپاژ آبیک به ظرفیت ۱۲۵۰A و ۶ عدد پمپ ایستگاه پمپاژ آبیک ۱۳۸۵ آبیک آب و فاضلاب استان قزوین ۶۵
دو مجموعه تابلوی شبکه و ژنراتور به ظرفیت ۳۲۰۰A ۱۳۸۶ آبیک آب و فاضلاب استان قزوین ۶۶
ساخت تابلوهای MCC و راه انداز جهت شهرهای : قزوین ، الوند ، تاکستان و بوئین زهرا (۴۰ تابلو) ۱۳۸۶ قزوین آب و فاضلاب استان قزوین ۶۷
طراحی و ساخت سیستم کنترل دور و اینورتر جهت کنترل اتوماتیک فشار شبکه در شهرهای الوند ، بوئین زهرا ، نصرت آباد ۱۳۸۷ قزوین آب و فاضلاب استان قزوین ۶۸
تابلوهای پست پاساژ داخلی و پست پاساژ اختصاصی ایستگاه پمپاژ انزلی و یک مجموعه بانک خازن شامل دو بانک خازن جداگانه با ظرفیت ۲*۲۰۰kvar ۱۳۸۳ انزلی آب و فاضلاب استان گیلان ۶۹
تابلوهای کنترل و تابلوهای MCC و MDP پست پاساز ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه اصلی فاضلاب رشت ۱۳۹۰ رشت آب و فاضلاب استان گیلان ۷۰
تابلوهای پست پاساژ اصلی و یک مجموعه بانک خازن به صورت دو بانک جداگانه با ظزفیت  ۲*۲۰۰kvar در ایستگاه پمپاژ آب زابل ۱۳۸۳ زابل آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان ۷۱