تابلوهای توزیع اصلی MDP

تابلوهای توزیع اصلی MDP

☑ محافظت کامل منبع انرژی ورودی در مقابل خطرات ناشی از اضافه بار و یا اتصال کوتاه و اتصال و نشتی جریان به زمین

☑ محافظت فیدرهای خروجی و مصرف کننده ها در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و یا جلوگیری از خطای اتصال به زمین در کابل ها و مصرف کننده ها
 
توزیع مناسب برق جهت بارهای تک فاز و یا سه فاز
 
توزیع نول به مصرف کننده ها
 
توزیع اتصال ارت جهت اتصال به مصرف کننده ها