تابلوهای اتوماتیک شبکه و ژنراتور ATS

تابلوهای اتوماتیک شبکه و ژنراتور ATS

☑ امکان جابجایی سریع و ایمن بین منابع انرژی ورودی به سیستم

☑ امکان عملکرد دستی و یا اتوماتیک در جابجایی منبع انرژی ورودی به سیستم
 
امکان استفاده از رنج متنوعی از قطعات و تجهیزات مختلف جهت حصول بهترین عملکرد در جابجایی منابع انرژی
 
امکان طراحی در رنج وسیعی از توان ورودی به تابلو
 
امکان طراحی قابلیت های Load shedding، Peek shaving
 
امکان ورودی و خروجی منابع انرژی به صورت Parallel و بدون چشمک زدن در شرایط قطع و وصل منابع انرژی