تابلوهای کنترل و فرمان موتور MCC

تابلوهای کنترل و فرمان موتور MCC

☑امکان راه اندازی تا رنج وسیعی از موتورهای کوچک، متوسط و بزرگ

امکان راه اندازی به صورت DOL، Y/B، Soft start، VFD و ……

امکان طراحی مدار فرمان به منظور راه اندازی از نقاط مختلف در سایت
 
امکان طراحی در ابعاد و سایزهای مختلف با توجه به شرایط نصب تابلو و فضای طراحی شده