تابلوهای محلی LDP

تابلوهای-محلی-1

تابلوهای محلی LDP

☑ امکان محافظت مناسب بارهای مصرفی خرد و کوچک

☑ قابل ساخت به صورت تابلوهای دیواری و یا ایستاده بر اساس ظرفیت و توان مورد نظر در سایت
 
امکان ساخت با درجه حفاظت مناسب جهت جلوگیری از نفوذ گردوخاک و رطوبت به محفظه نصب تجهیزات الکتریکی