فرم تماس با ما

ما با شرکت های صنعتی و سازمان ها در سراسر جهان کار میکنیم. چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

با ما در تماس باشید

تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، خیابان شهید زارع، شماره ۸، طبقه سوم

۱۷۱۹ ۶۶۴۳ (۰۲۱) – ۶۱۶۹ ۶۶۹۱ (۰۲۱)

قزوین، شهرصنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، فرعی دوم(جرجانی)، سمت راست

۳۵۲۱ ۳۲۲۴ (۰۲۸) – ۳۵۲۲ ۳۲۲۴ (۰۲۸)

 

info@alborzmicrosystem.com ***

sales@alborzmicrosystem.com

اطلاعات بیشتر

نشانی: تهران – خیابان آزادی – روبروی دانشکده دامپزشکی – خیابان شهید زارع – شماره ۸ – طبقه ۳

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۴  ::   ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۹

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۱۰

دورنگار: ۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۹

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۲۰۴

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۱۶۱۶۵

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۶۶۴۳۱۷۱۹-۰۲۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۴۰۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: support@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۰۹

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۲۰۷

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۱۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com

نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم، تقاطع دوم سمت راست

کد پستی: ۵۷۴۳۵-۳۴۳۱۹

تلفن:   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۱   ::   ۰۲۸۳۲۲۴۳۵۲۲

داخلی: ۳۱۱

ساعات پاسخگویی: ۱۶-۸

دورنگار: ۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۱

پست الکترونیک: info@alborzmicrosystem.com