راه حل RTU در حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی روشی برای کنترل و کاهش خوردی فلزات در تماس با خاک و یا آب می باشد. سیستم های حفاظت کاتدی جهت عملکرد مطلوب و به حداقل رساندن خوردگی سازه های فلزی مدفون، به طور مرتب می بایست بررسی و تنظیم گردند. با تغییر فصل، میزان بارندگی، تخریب پوشش جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی نیز تغییر یافته که این امر مستلزم تنظیم مجدد ایستگاه حفاظت کاتدی است. با توجه به اینکه بیشتر سیستم های حفاظت کاتدی در سراسر کشور پراکنده بوده و دسترسی و سرکشی به این ایستگاه ها با مشکلات فراوانی همراه است، سیستم های کنترل و پایش از راه دور راه حل مناسب و اقتصادی جهت بهره برداری از سیستم حفاظت کاتدی می باشد.

شرکت البرز میکرو سیستم با ارائه راه حلی مبتنی بر RTU امکان کنترل و پایش از راه دور یعنی اندازه گیری، ثبت و ارسال پارامترهای مورد نیاز بهره بردار و همچنین در صورت نیاز کنترل هوشمند جریان و ولتاژ مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی مطابق معیارهای بهره بردار را فراهم نموده است.