بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت البرز میکرو سیستم