حضور افتخاری شرکت البرز میکرو سیستم در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران