افتتاحیه ایستگاه پمپاژ چهچکور بندرعباس توسط وزیر نیرو