ایستگاه پمپاژ آب مخازن ۲۰۰۰۰m³ برج‌های ۲ و ۳ رشت

ایستگاه پمپاژ آب مخازن ۲۰۰۰۰m³ برج‌های ۲ و ۳ رشت


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

شرح پروژه:

تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۶ عدد پمپ ۲۰۰KW به صورت راه انداز نرم تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و اجرای سیستم تله متری

 

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۶ عدد
  • پمپ ۲۰۰KW به صورت راه انداز نرم
  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv
  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور
  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق
  • تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و اجرای سیستم تله متری
اطلاعات بیشتر