ایستگاه پمپاژ مخازن ۳۰۰۰۰m³ زمزم

ایستگاه پمپاژ مخازن ۳۰۰۰۰m³ زمزم


نمونه‌کار توضیحات
  • 0

شرح پروژه:

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۷ عدد پمپ به صورت راه انداز نرم تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV) کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و سیستم تله متری

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۷ عدد پمپ به
    صورت راه انداز نرم
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰KV)
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین
  • اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و سیستم تله متری
اطلاعات بیشتر