ایستگاه پمپاژ مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی اک تاکستان

ایستگاه پمپاژ مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی اک تاکستان


نمونه‌کار توضیحات
  • 3

شرح پروژه:

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۴ عدد پمپ ۲۵۰KW به صورت راه انداز نرم تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط ) ۲۰kv ( کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین ) ۴۰۰v ( اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ و محوطه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و سیستم تله متری نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA

خلاصه کارهای انجام شده در پروژه

  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز ۴ عدد
  • پمپ ۲۵۰KW به صورت راه انداز نرم
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوهای پست ۲۰kv
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی شبکه ژنراتور
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ متوسط (۲۰kv)
  • کابل گذاری کابلهای ولتاژ پایین
  • اجرای روشنایی ایستگاه پمپاژ و محوطه
  • تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و سیستم تله متری
  • نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA
اطلاعات بیشتر